Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

PODSUMOWANIE PROJEKTU: „KAŻDY UCZEŃ WALCZY O SUKCES” [ rok szkolny 2011/2012 ]

"Każdy uczeń walczy o sukces" w gminie Opalenica

Autor: Urząd Miasta Opalenica

We wszystkich szkołach podstawowych w gminie Opalenica realizowany będzie w roku szkolnym 2011/2012 projekt pod nazwą „Każdy uczeń walczy o sukces”.

[ POBIERZ MATERIAŁ ]

Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej oraz zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie i uczennice klas I-III, u których zdiagnozowano potrzeby edukacyjne, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.

W ramach projektu w szkołach będą prowadzone zajęcia dodatkowe w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III szkół podstawowych, a w szczególności:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie językowym - język angielski, język niemiecki,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie artystycznym - plastycznym, muzycznym, teatralnym.
Wszystkie szkoły doposażą także swoją bazę dydaktyczną w materiały niezbędne do procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej; zestaw interaktywny, gry komunikacyjne itp.) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autorem wniosku o dofinansowanie i bezpośrednim realizatorem projektu jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opalenicy.

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity