Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Historia szkoły

          
                                           100 - letnia historia Szkoły Podstawowej w Porażynie
                                                                        


                        

    Rok 1906 uważany jest przez mieszkańców Porażyna za rok powstania szkoły, której kierownikiem był Teodor Loporowski. W tym to roku oddano do użytku publicznego nowy budynek szkolny, jednopiętrowy posiadający dwie izby lekcyjne i korytarze.

     O istnieniu szkoły w Porażynie , jej usytuowaniu i funkcjonowaniu do roku 1905 włącznie, mówi krótka wzmianka z kroniki szkolnej, napisana w 1945 r. na podstawie wspomnień mieszkańców Porażyna przez Konstantego Koniecznego: „ Do roku 1905 włącznie nauka szkolna odbywała się w budynku, gdzie obecnie jest mieszkanie nauczycielskie (Porażyn nr 8). Ponieważ do tutejszego obwodu szkolnego przez szereg lat należało kilka gromad, bo Porażyn, Sielinko – majątek, Łęczyce a nawet przez pewien czas Jastrzębniki, a liczba uczniów dochodziła do 140, dlatego do czasu pobudowania nowej szkoły, nauka odbywała się częściowo w budynkach wynajętych, organizacyjnie o 2 nauczycielach przy 5 klasach programowych.”

     Teodor Loporowski kierował szkołą do roku 1913. W latach 1913-1918 funkcje tę sprawował pan Mozolewski. W latach międzywojennych przez okres 20 lat nauczycielem kierującym szkołą był Hieronim Schumacher. Podczas II wojny światowej szkoła była zamknięta. Zamieniono ją na mieszkania dla kilku przesiedlonych polskich rodzin. Dzieci z rodzin niemieckich uczęszczały do szkoły w pobliskich Łęczycach.

    Otwarcie szkoły i rozpoczęcie zajęć lekcyjnych nastąpiło 15 kwietnia 1945 r. przez Konstantego Koniecznego- który został oddelegowany do kierowania tą placówką. Dwa miesiące wcześniej otwarł i rozpoczął nauczanie w szkołach w Kozłowie i Uścięcicach. W wyposażeniu szkoły w najprostsze meble i sprzęt szkolny bardzo pomogło mu miejscowe społeczeństwo. Po latach mówił: „ na ludzi z Porażyna zawsze mogłem liczyć”.

Uczył, prowadził zajęcia z zakresu oświaty dorosłych oraz kursy dla analfabetów. Zorganizował i prowadził  Uniwersytet dla Rodziców. Pisał prace o charakterze dydaktyczno-metodycznym. Na łamach prasy lokalnej, Jego wychowanek - obecnie burmistrz Opalenicy pisał: „Zawsze życzliwy współmieszkańcom Porażyna, cieszył się powszechnym szacunkiem i zaufaniem. Był wychowawcą wielu roczników absolwentów, wśród których są dzisiejsi nauczyciele, pracownicy naukowi, inżynierowie, lekarze weterynarii, kapitan żeglugi wielkiej, księża, przedstawiciele wielu innych zawodów- w tym wykształceni i doskonali rolnicy”.

    Od roku 1945 szkoła była placówką niepełną – o niższym stopniu organizacyjnym z klasami I-IV, I-V, o jednym lub dwóch nauczycielach.

Uczniowie najwyższej organizacyjnie klasy dalszą naukę kontynuowali w szkołach opalenickich , a głównie w pełni zorganizowanej szkole w Jastrzębnikach. Kiedy w 1970 r. odchodził na emeryturę Konstanty Konieczny, a obowiązki prowadzenia Szkoły przejął jego syn – Tadeusz Konieczny, a w 1973 r. – Marianna Konieczna, następowały zmiany w systemie polskiej oświaty. Rozpoczął się okres likwidacji małych wiejskich szkół. Te, które się ostały, przekształcono w punkty filialne. Placówka w Porażynie stała się punktem filialnym opalenickich szkół podstawowych.

    Byli ludzie w naszej gminie, którzy na fali socjalistycznego entuzjazmu burzyli co dobre, chcieli zmienić ludzi, ich sumienia, tradycje i pragnienia. Na tej fali miała być zlikwidowana również porażyńska placówka. Potrzebę funkcjonowania szkoły doskonale rozumieli mieszkańcy Porażyna. Na placówkę przychylnym okiem patrzył Gminny Dyrektor Szkół w Opalenicy – pan Stanisław Nowaczyk, widząc jej osiągnięcia coraz lepsze funkcjonowanie w  środowisku , zaangażowanie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, ich oddanie się pracy na rzecz drugiego człowieka, a przede wszystkim dziecka. W utrzymaniu placówki pomógł dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sielinku dr Jerzy Górny.  W ten sposób placówka uchroniła się przed likwidacją.

Od roku 1990 stała się szkołą samodzielną z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym. Jej dyrektorem była Marianna Konieczna , a sołtysem wsi Jerzy Piechowiak. Pod ich przewodnictwem rozpoczęła się batalia o wybudowanie w Porażynie sali wiejskiej.

Zapadła jednoznaczna decyzja Zarządu Miasta i Gminy Opalenica o wybudowaniu sali przy budynku szkolnym. Budowa jej trwała ponad cztery lata. W jej powstanie według swych możliwości zaangażowali się wszyscy mieszkańcy wsi. Salę wiejską, a właściwie nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku w 1996 roku w 90- lecie istnienia szkoły. Znacząco poprawiła się baza lokalowa. Była kuchnia z zapleczem, sala zebrań, mała salka gimnastyczna, nowe toalety. W nowym obiekcie powstała pracownia komputerowa. Zostały stworzone warunki zaspokajające potrzeby mieszkańców wsi, umożliwiające rozwój organizacji społecznych i szkoły.

    W roku 1999 na skutek malejącej liczby uczniów decyzją Burmistrza Opalenicy utworzono Szkołę Podstawową w Porażynie, do obwodu której włączono wieś Jastrzębniki.  Decyzja ta zapadła po wielu spotkaniach władz gminy Opalenica z mieszkańcami obu wiosek. Dzięki trosce mieszkańców Jastrzębnik o swoją  szkołę i wydaniu takiej decyzji przez Burmistrza jest jedna szkoła o pełnym stopniu organizacyjnym, funkcjonująca w dwóch sąsiadujących  miejscowościach: Porażynie i Jastrzębnikach. Z obu wiosek dzieci do klasy III włącznie uczą się w budynku szkolnym w Jastrzębnikach, do klasy IV-VI uczęszczają do Porażyna. Pomiędzy tymi miejscowościami jest zorganizowane przez gminę dowożenie uczniów. Szkoła i  jej działania stają się źródłem integrującym obie miejscowości. Pani Marianna Konieczna z końcem roku szkolnego 2002/2003 kończy długoletnie kierowanie szkołą. Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje pani Longina Jakubowska.


                                                                                                                      Tadeusz Konieczny
   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity